1. Terminid ja mõisted

1.1. Leping (Kasutustingimused) – tingimusteta heaks kiidetud poolte nõusolek, mis on sõlmitud Vahendaja ja Kasutaja vahel wokexpress.ee kasutamise kohta.

1.2. mahtragrill – internetikeskkond wokexpress.ee.

Kasutaja – füüsiline isik, sealhulgas mahtragrill.ee’d kasutava juriidilise isiku esindaja

1.3. Ostja – Kasutaja, kes kasutab Teenuseid tarbimise eesmärkidel.

1.4. Aktsept –Vahendaja poolt pakutud ja Kasutaja poolt mööndusteta aktsepteeritud tingimused kirjalikus, elektroonilises või suulises vormis.

1.5. Teenused – mahtragrill.ee pakutavad teenused.

1.6. Garantiiaeg tagastamiseks – Võlaõigusseaduse §56-ga, välja arvatud Võlaõigusseadus §53, kindlaks määratud ajavahemik, mille jooksul Ostjal on õigus Tehingust taganeda ja talle garanteeritakse tagasimakse. Vastab 14 kalendripäevale alates Tehingu kuupäevast. Vaata punkt 6.1.

2. Lepingu ese

2.1. Käesolev leping reguleerib Vahendaja ja Kasutaja õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel käesoleva Lepingu ja Lisade raamides.

3. Leping ja Lepingu lisad

3.1. Leping jõustub:

3.1.1. Kui Ostja teeb Tehingu.

3.1.2. Kui Kasutaja registreerub iseseisvalt sotsiaalsete võrgustike kaudu või e-posti teel.

3.2. Taotlus jõustub pärast selle Aktsepteerimist Partneri poolt.

4. Leping ja Lepingu lisad

4.1. Käesoleva Lepingu Aktsepteerimisel kinnitab Kasutaja, et tal on õigus- ja teovõime ning voli Teenuste kasutamiseks ja ta on see isik, kes väidab end olevat.

4.2. Kasutajal on õigus:

4.2.1. Omada ligipääsu kõigile teenustele. Lepingu jõustumisel annab Kasutaja loa mahtragrill.ee’le kasutada oma e-posti aadressi informatiivseteks teadeteks, samas on Kasutajal võimalik neist isiklikult keelduda.

4.2.2. Ostjal on õigus Tehingust taganeda tagastamise Garantiiaja jooksul. Tagasimaksed tehakse vastavalt punktile 5.3. raha arvelekandmisega Kasutaja pangakontole.

4.2.3. Ostjal on õigus osaleda Vahendaja boonusteenustes, sealhulgas Vahendaja poolt veebikeskkonnas facebook.com läbiviidavates sooduspakkumistes.

4.3. Kasutaja kohustub:

4.3.1. Nõustuma Teenuste tingimustega täies mahus ilma eranditeta.

4.3.2. Mitte edastama parooli ja isiklikke andmeid kolmandatele isikutele wokexpress.ee-le juurdepääsuks.

4.3.3. Olema taktitundeline ja austav teiste kasutajate vastu.

4.3.4. Mitte kasutama Teenuseid eesmärkidel, mis põhjustavad otsest või kaudset, moraalset või materiaalset kahju endale, Vahendajale ja kolmandatele isikutele.

4.3.5. Teatama kõigist tuvastatud wokexpress.ee turvaaukudest viivitamatult Vahendajale.

4.3.6. Vahendajale tekitatud kahju, sealhulgas mittetahtliku kahju korral hüvitada see täies ulatuses.

5. Konfidentsiaalsuse säte

5.1. Isikuandmed, mida me töötleme

5.1.1. Nimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht.

5.1.2. Efektiivsus ja reitingud/hinnangud/kommentaarid

5.2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

5.2.1. Kogume ja töötleme isikuandmeid, et kokku viia Reisijaid Vedajatega kaupade või teenuste tõhusaks edastamiseks.

5.2.2. E-posti aadressi on vaja tellimuse kinnitamiseks, teiega ühenduse võtmiseks, reklaamifirmadele ja muude pakkumiste saamiseks.

5.2.3. Teiega ühenduse võtmiseks ja kaupade või teenuste edastamiseks on vaja telefoninumbrit.

5.2.4. Elukoht on vajalik kullerfirmale, et oleks teada, kuhu teile kaubad või teenused kohale toimetada.

5.3. Õiguslik alus

5.3.1. Veebisaidi wokexpress.ee teenuste kasutamise eelduseks on nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

5.3.2. Isikuandmeid võib töödelda ka juhul, kui kahtlust äratavate maksete uurimise ja avastamise vastu on õiguslikult põhjendatud huvi.

5.4. Isikuandmete saajad

5.4.1. Teie isikuandmeid avaldatakse ainult ettevõtte Gayane OU sees, kaastöötajatele, kes on meie operaatorid, kullerid, kuid mõnel juhul võidakse teie andmeid edastada ka väliste partnerfirmade kulleritele.

5.5. Turvalisus ja ligipääs

5.5.1. Eesti Vabariigi territooriumil tegutsev partner kannab ainuisikulist vastutust Eesti Vabariigi territooriumil Teenuste osutamise ajal kogutud isikuandmete säilitamise eest.

5.5.2. Gayane OÜ Teenuste osutamise ajal kogutud isikuandmeid võib üle anda ja säilitada andmetöötluskeskustes Zone Media Ltd. ja / või Amazon Web Services, Inc., mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumidel. Isikuandmetele pääsevad ligi vaid Gayane OU grupi ettevõtete ja partnerite volitatud kaastöötajad ning neile on ligipääs ainult teenuste kasutamisega seotud küsimuste (sh kaupade või teenuste kohaletoimetamisega seotud vaidluste) lahendamiseks.

5.5.3.wokexpress.ee grupi ettevõtted ja OÜ Partnerid pääsevad isikuandmetele ligi selles ulatuses, mis on vajalik klienditoe pakkumiseks vastavas riigis.

5.6. Andmetele ligipääs, nende parandamine, säilitamine, kustutamine ja teisaldamine

5.6.1. Isikuandmeid saab üle vaadata ja parandada wokexpress.ee portaalis.

5.6.2. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teil on meie portaalis wokexpress.ee aktiivne konto. Kui teie konto suletakse, säilitatakse isikuandmeid veel 5 aastat.

5.6.3. Raamatupidamise jaoks vajalikke andmeid säilitatakse 7 aastat.

5.6.4. Haldus- või kriminaalkuriteo, kelmuse või valeinformatsiooni kahtluse korral säilitatakse andmeid 10 aastat.

5.6.5. Vaidluste korral säilitatakse andmeid kuni pretensioonide rahuldamise või nende aegumistähtaja möödumiseni.

5.6.6. Meie / Partner vastame e-kirjaga saadetud isikuandmete eemaldamise ja üleandmise taotlusele ühe kuu jooksul ning määrame andmete eemaldamise ja üleandmise tähtaja.

5.7. Vaidluste lahendamine

5.7.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe teenuse kaudu (info.wokandwrap@gmail.com).

5.7.2. Järelevalveorganiks on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee), kellega saab ühendust e-posti teel info@aki.ee.

6. Tagastamise tingimused

6.1. Igal Kliendil on õigus ostetud kaupade eest raha tagasi saada, kui need pole kvaliteetsed, selleks on vaja kirjutada kiri meie e-posti aadressile info.wokandwrap@gmail.com. See peab sisaldama foto tootest, mis on ebakvaliteetne, pretensiooni kirjeldus, teie ettepanek kompensatsiooni saamiseks).

6.2. Rikutud kauba või muude sushi kvaliteediga seotud päringute osas võite kirjutada e-postile info.wokandwrap@gmail.com ning me vaatame teie kaebuse läbi ja teeme vajadusel tagasimakse või pakume muud kompromissi

7. Lisandid

7.1. “Gayane oü ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”

7.2. Tasuda saab Swedbanki, SEB linkide kaudu või kasutades krediitkaarti. Makseid teostatakse eurodes.